A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Положення про Тальнівську молодіжну раду

Положення про

Тальнівську молодіжну раду

 

1. Загальні положення

1.1. Тальнівська молодіжна рада (далі – Молодіжна рада) – консультативно-дорадчий орган при міському голові, створений для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі молоді населених пунктів Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади у формуванні та реалізації молодіжної політики громади в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів місцевого та активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному житті громади.

1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, іншими актами чинного законодавства, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

1.3. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, але мають зобов’язуючу дію для представників Молодіжної ради.

 

2. Основні принципи, мета та завдання

2.1. Основним принципами Молодіжної ради є: верховенство права, законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна незацікавленість, колегіальність, відповідальність.

2.2. Мета діяльності Молодіжної ради – надати молоді міста та сіл громади можливість взяти безпосередню участь як у формуванні політики з питань, які впливають на її життя, так і в процесах прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.

2.3. Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:

1) розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у громаді;

2) сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз’яснення її цілей та завдань;

3) розроблення механізму взаємодії виконавчих органів міської ради і молодіжних громадських організацій, ініціативних груп на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

4) сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді як учасників навчально-виховного процесу;

5) координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території населених пунктів громади, в напрямку вирішення актуальних проблем молоді міста та сіл громади;

6) сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об’єднань громадян, учнівської молоді, студентів;

7) сприяння у забезпеченні постійного зв’язку між міською радою та представниками молоді громади з питань молодіжної політики;

8) внесення рекомендацій та пропозицій до міської ради щодо її рішень з питань молодіжної політики;

9) сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади;

10) сприяння розвитку учнівського самоврядування;

11) виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у громаді;

12) аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно-просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;

13) розвиток всебічних зв’язків молоді громади з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав;

14) підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді громади;

15) поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді громади;

16) сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді.

17) інші завдання, які не суперечать законодавству України.

 

3. Формування та структура Молодіжної ради

3.1. Склад Молодіжної ради становить не більше 15 членів, які працюють на громадських засадах.

3.2. Персональний склад Молодіжної ради формується на підставі письмових звернень бажаючих та затверджується розпорядженням міського голови.

3.3. З числа членів Молодіжної ради розпорядженням міського голови визначаються: голова, заступник голови та секретар Молодіжної ради.

3.4. Виключення зі складу Молодіжної ради відбувається за особистою заявою члена Молодіжної ради або за розпорядженням міського голови.

3.5. Розпорядженням міського голови, із числа радників міського голови, визначається координатор Молодіжної ради.

 

4. Порядок роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем прийняття колегіальних рішень – є засідання.

4.2. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість представників від загального складу.

4.3. Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови Молодіжної ради або за рішенням не менш ніж третини членів від загального складу Молодіжної ради за потребою, але не рідше одного разу в квартал. У разі необхідності, Молодіжну раду скликає міський голова або радник міського голови, за яким закріплено координацію роботи Молодіжної ради.

4.4. Рішення засідань Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою Молодіжної ради.

 

5. Повноваження, права та обов’язки Молодіжної ради

5.1. Молодіжна рада організує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання.

5.2. Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:

1) утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;

2) в межах своїх повноважень приймає рішення;

3) направляє пропозиції до міської ради з питань молодіжної політики;

4) одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямків та завдань Молодіжної ради;

5) розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради;

6) розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;

7) затверджує порядок денний засідання;

8) опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;

9) проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

10) узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів міських програм, рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;

11) бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;

12) подає міському голові рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

13) систематично інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

14) організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;

15) підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;

16) здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України;

17) рішення Молодіжної ради приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Положенням;

18) рішення Молодіжної ради є обов’язковими до виконання її членами.

 

6. Голова Молодіжної ради

6.1. Молодіжну раду очолює голова, який призначається розпорядженням міського голови.

6.2. Голова Молодіжної ради:

1) представляє Молодіжну раду;

2) вживає заходів до захисту честі та гідності членів Молодіжної ради;

3) веде засідання Молодіжної ради.

4) підписує рішення, прийняті Молодіжною радою;

5) забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради;

6) має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради.

6.3. У разі тимчасової відсутності голови Молодіжної ради його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради, який має право без довіреності здійснювати повноваження голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України. Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за розпорядженням міського голови.

6.4. Повноваження голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за розпорядженням міського голови.

 

7. Секретар Молодіжної ради

7.1. Секретар Молодіжної ради призначається розпорядженням міського голови.

7.2. Секретар Молодіжної ради забезпечує поточну роботу Молодіжної ради:

1) повідомляє членів Молодіжної ради про час і місце проведення засідань Молодіжної ради та питання, які передбачається внести на розгляд засідання Молодіжної ради;

2) організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд засідань Молодіжної ради;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;

4) сприяє членам Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;

5) формує порядок денний засідання Молодіжної ради та погоджує його з головою Молодіжної ради;

7.3. Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за розпорядженням міського голови.

 

8. Координатор Молодіжної ради

8.1. Координатор Молодіжної ради призначається розпорядженням міського голови з числа радників міського голови.

8.2. Забезпечує взаємодію Молодіжної ради з Тальнівською міською радою та її виконавчим комітетом.

8.3. Має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради.

 

9. Висвітлення діяльності Молодіжної ради

9.1. Про свої засідання та проведену роботу Молодіжна рада надає інформацію для розміщення на офіційному сайті Тальнівської міської ради та в соцмережах. Для координації даної діяльності з числа членів Молодіжної ради обирається прес-секретар.

 

10. Прикінцеві положення

10.1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, радники міського голови, керівники виконавчих органів Тальнівської міської ради можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради.

10.2. На засідання постійних комісій Тальнівської міської ради, виконкому, сесії міської ради, при розгляді питань, які впливають на життя молоді громади, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

10.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися розпорядженням міського голови, за поданням голови Молодіжної ради, рішенням більшості членів Молодіжної ради або за ініціативою міського голови.

10.4. Тальнівська міська рада створює необхідні умови для роботи Молодіжної ради.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора