A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про затвердження Положення про відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Педагог-професіонал», «Талановитий педагог», «Успішний педагог»

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від  22 травня 2018                                                                                                                                 № 95

 

Про затвердження Положення

  •  

молоді та спорту Тальнівської міської ради

«Педагог-професіонал», «Талановитий педагог»,

«Успішний педагог»

 

Відповідно до  Положення  про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.07.2013 №1047,   Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту від 09.09.2013 №180,  Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 р. №790), від 01.10.2005 р. №988 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Затвердити Положення       про   відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Педагог-професіонал», «Талановитий педагог»,  «Успішний педагог»(додається).

2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

 

 

                 Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

№ 95 від 22.05.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про   відзнакивідділуосвіти, молоді та спорту Тальнівськоїміської ради«Педагог-професіонал», «Талановитий педагог»,  «Успішний педагог».

І. Загальніположення

1. ЦеПоложеннярозробленевідповідно до  Положення  про відомчізаохочувальнівідзнакиМіністерстваосвіти і науки України, затвердженого наказом Міністерстваосвіти і науки від 30.07.2013 №1047,   Положення про відомчізаохочувальнівідзнакиМіністерствамолоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерствамолоді та спорту від 09.09.2013 №180,  Постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праціпрацівників на основіЄдиноїтарифноїсіткирозрядів і коефіцієнтів з оплати праціпрацівниківустанов, закладів та організаційокремихгалузейбюджетноїсфери» (іззмінами, внесенимипостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 22.08.2005 р. №790), від 01.10.2005 р. №988 «Про внесеннязмін до деяких постанов КабінетуМіністрівУкраїни з питань оплати праціпрацівниківустанов, закладів та організаційокремихгалузейбюджетноїсфери».

2. За підготовкупереможців у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, олімпіадахвручаютьсявідзнаки«Педагог-професіонал», «Талановитий педагог»,  «Успішний педагог», ураховуючизагальну суму балів за рейтинговою оцінкою, але не більшеоднієї особи в кожнійномінації за підсумками поточного навчального року:

- Міжнародніконкурси, олімпіади – 5 балів;

- всеукраїнськіконкурси, олімпіади – 4 бали;

- обласніконкурси, олімпіади – 3 бал.

3. Щорічнепреміюванняпрацівниківвідділу  тазакладів, що належать до сферийогоуправління, здійснюєтьсявідповідно до їхособистого вкладу в загальнірезультатипраці за підсумкамироботи за рікіз метою матеріальногостимулюванняпрацівників за роботу з обдарованоюмолоддю, сумлінне і якісневиконанняпоставлених перед ними завдань.

За умовиотриманнявідзнак:

 «Педагог-професіонал» працівникамвиплачується одноразова премія в розмірі 90% відпрожитковогомінімуму;

 «Талановитий педагог» працівникамвиплачується одноразова премія в розмірі 70%  відпрожитковогомінімуму;

«Успішний педагог» працівникамвиплачується одноразова премія в розмірі 50% відпрожитковогомінімуму.

Усімвручаєтьсястатуеткавідповідногозразка на святіобдарованихдітей.

 

ІІ. Порядок представлення до нагородження

 

1. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення, здійснюється відкрито за рішенням загальних зборів закладів освіти й оформляється поданням про нагородження, що має містити інформацію щодо підстав для порушення клопотання про нагородження (далі - подання).

2. Подання вносяться на ім’я начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради керівниками структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту та закладів освіти,  що належать до сфери його управління.

3. Висунення кандидатур керівників, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, здійснюється   за ініціативи голови ради колективу .

4. Подання подаються до відділу не пізніше, ніж за два тижні до запланованої дати нагородження.

5. До подання додається нагородний лист для представлення на відзначення відомчими відзнаками (додаток 1), у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання. Нагородний лист на кожну особу готується в одному примірнику, оформляється друкованим текстом на аркушах формату А4 з двох сторін і підписується керівником підприємства, установи, організації та головою ради (зборів) трудового колективу (у разі їх наявності). Підписи затверджуються печаткою установи. Усі графи є обов’язковими для заповнення. Нагородні листи складаються в алфавітному порядку згідно з поданням.

6. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.

7. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення відомчими відзнаками та підписує нагородний лист.

8. Рішення про відзначення приймає начальник відділу освіти, молоді та спорту за рішенням нагородної комісії (додаток 2), а у разі його відсутності - особа, що виконує його обов’язки.

9. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

10. Проект наказу про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками готується старшим інспектором по кадрах.

 

ІІІ. Порядок преміювання

1. Преміюванняздійснюється за основниммісцемроботи.

2. Витрати на зазначенепреміюванняпроводяться за рахунок фонду преміювання.

3.Проект наказу про преміюванняпрацівниківвідділуосвіти, молоді та спорту та керівниківзакладівосвітиготує  старший інспектор по кадрах (абоуповноважена особа), про преміюванняпрацівниківзакладівосвітиготуєкерівник закладу і подає для розгляду начальнику відділуосвіти, молоді та спорту Тальнівськоїміської ради.

4. Преміяможевиплачуватись при виплатізарплатиза першу половину місяця, наступного за звітним, або в іншийперіод, передбаченийцимПоложенням, колективним договором.

 

ІV. Порядок вручення  відзнак

 

1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці начальником відділу освіти, молоді та спорту або уповноваженою особою.

2. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться запис згідно з чинним законодавством.

3. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.

 

 

В.о. керуючого справами

виконавчогокомітету  А.П. Белінська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

 

 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення та відзначення

________________________________

1.Прізвище, ім'я, по батькові:

2. Посада і місцероботи:

3.Число, місяць, рік і місценародження:

4.Стать:

5. Національність:

6. Освіта:

7. Домашня адреса:

8. Загальний стаж роботи:    Стаж роботи у даномуколективі

9. Характеристика з зазначеннямконкретнихособливих заслуг особи:       

         Кандидатура ________________  рекомендованазборамиколективу_________________, протокол ___________________________.

        

Представляється до _________________________________________

 

Керівник                                                   Голова зборів

Установи, організації                                                  колективу

 

___________________                                                    ______________   

 

М.П.

 

«__». ________  року 

 

В.о. керуючого справами

виконавчогокомітету  А.П. Белінська

 

Додаток 2

до Положення

Склад

нагородноїкомісіїщодовизначенняпретендентів на отриманнявідзнаквідділуосвіти, молоді та спорту Тальнівськоїміської ради

«Педагог-професіонал», «Талановитий педагог»,  «Успішний педагог»

 

  1. Коломинська Т.Б. – голова комісії;
  2. Моряк Т.І. – член комісії (за згодою);
  3. Рогова І.М. член комісії (за згодою).

 

 

 

 

В.о. керуючого справами

виконавчогокомітету  А.П. Белінська

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора